Văn bản pháp quy

THÔNG TƯ số 08/2021/TT-BGDĐT: Quy chế đào tạo trình độ đại học

          Số 08/2021/TT-BGDĐT, ngày 18/03/2021
          Quy chế đào tạo trình độ đại học

Hướng dẫn đánh giá đồ án, khóa luận, luận văn, luận án tốt nghiệp theo hình thức trực tiếp năm 2021 trong thời gian dịch COVID-19

          Số 707/BGDĐT-GDĐH, ngày 26/02/2021