Search

Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo Đại học

 

Phòng Đào tạo Đại học có chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, cụ thể như sau:

 1 - Kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo.
 2 - Phát triển chương trình đào tạo mới.
 3 - Công tác tuyển sinh và tốt nghiệp.
 4 - Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo vụ hàng năm…
 5 - Quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, biên dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài phục vụ đào tạo.
 6 - Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức đào tạo đại học, Trưởng phòng Đào tạo Đại học phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức trong đơn vị, chi tiết tại bảng dưới đây.

Thời gian hiệu lực từ 15/01/2024.Ghi chú:

 • Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên như trên, tất cả CBVC phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Lãnh đạo trường, Lãnh đạo phòng phân công và điều động.
 • Trong quá trình tổ chức thực hiện, Trưởng phòng xem xét điều chỉnh phân công công việc phù hợp với tình hình thực tiễn.
 • Tổ chức….: cán bộ có nghĩa vụ chủ động thực hiện công việc
 • Nhiệm vụ đánh dấu (1) là cán bộ chủ trì thực hiện chính; (2) là cán bộ hỗ trợ và phối hợp thực hiện.

TRƯỞNG PHÒNG

TÔ VĂN PHƯƠNG

Phân công nhiệm vụ

TÔ VĂN PHƯƠNG
PGS.TS TÔ VĂN PHƯƠNG

Trưởng Phòng đào tạo đại học

Nhiệm vụ:

 • Phụ trách chung
 • Kế hoạch phát triển
 • Quy chế quy định
 • Quảng bá tuyển sinh
 • Kiểm định chất lượng
Phạm Thanh Nhựt
TS Phạm Thanh Nhựt

Phó trưởng phòng

Nhiệm vụ:

 • Phát triển ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học
 • Phát triển tài liệu
 • Quảng bá tuyển sinh
 • Kiểm định chất lượng
 • Chương trình trao đổi sinh viên
 • Quy chế - Quy định
ĐỖ VĂN CAO
ThS ĐỖ VĂN CAO

Phó trưởng phòng

Nhiệm vụ:

 • Quản lý đào tạo trình độ đại học hệ chính quy (1)
 • Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc khoa/viện (Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện - Điện tử, Khoa KHXH & Nhân văn, Khoa Xây dựng, Các chương trình đặc biệt (không bao gồm chương trình Minh Phú)
 • Quảng bá tuyển sinh (2)
 • Quy chế - Quy định (1)
NGUYỄN TẤN TRUNG
TS NGUYỄN TẤN TRUNG

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Công tác phát triển chương trình đào tạo (2)
 • Phát triển tài liệu (2)
 • Quảng bá tuyển sinh (2)
 • Kê khai khối lượng công tác cho giảng viên
ĐỖ THỊ HƯƠNG
ThS ĐỖ THỊ HƯƠNG

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc khoa viện (khoa du lịch, khoa Kinh tế, khoa Kế toán tài chính)
 • Công tác tốt nghiệp (1)
 • Quảng bá tuyển sinh (2)
VƯƠNG THỊ BÍCH HẢO
ThS VƯƠNG THỊ BÍCH HẢO

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc khoa viện (Khoa Công nghệ thực phẩm, Viện KH&CN Khai thác thủy sản, Viện Nuôi trồng thủy sản, Viện CNSH& Môi trường)
 • Công tác tốt nghiệp (1)
 • Quảng bá tuyển sinh (2)
 • Kiểm định chất lượng (2)
NGÔ THỊ THU HẠNH
ThS NGÔ THỊ THU HẠNH

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc khoa/viện (khoa Cơ khí, khoa Kỹ thuật Giao thông, khoa Ngoại ngữ)
 • Công tác tốt nghiệp (1)
 • Quảng bá tuyển sinh (2)
 • Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ điều kiện, Trung tâm Ngoại ngữ
HOÀNG NGỌC ANH
ThS HOÀNG NGỌC ANH

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

Quảng bá tuyển sinh (1)

Quản lý tự điển học phần

Hỗ trợ sinh viên chương trình đào tạo đặc biệt

PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG
PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Quảng bá tuyển sinh (1)
 • Công tác tốt nghiệp (2)
 • Thư ký, văn thư, lưu trữ
 • Xử lý chứng chỉ, giấy xác nhận
 • Thu thập minh chứng phục vụ kiểm định chất lượng (2)
 • Báo cáo, thống kê (1)
PHAN QUỲNH NHƯ
ThS PHAN QUỲNH NHƯ

Chuyên viên

Nhiệm vụ:

 • Quảng bá tuyển sinh (1)
 • Thiết kế ấn phẩm quảng bá tuyển sinh
 • Huy động cán bộ coi thi
 • Thu thập minh chưng phục vụ kiểm định chất lượng
 • Công tác truyền thông nội bộ