Search

QĐ 430 (16-4-2024) ban hành Quy định xây dựng và sử dụng mã học phần

  • Chia sẻ

Bài viết trước

CV số 61 VV xin ý kiến về phương hướng tuyển sinh từ năm 2025 trở đi

Bài tiếp tiếp theo

QĐ 796 (18.6.2024) Về việc ban hành Hướng dẫn cách thức đánh giá mức độ người học đạt chuẩn đầu ra chương trình đào tạo