Thông báo


Sau khi SV kết thúc đăng ký Học phần Đợt 2 HK 1/2021-2022.

Phòng Đào tạo ĐH xin thông báo các HP xóa lớp vì số lượng SV đăng ký ít theo quy định.

SV cần kiểm tra lại các HP đã đăng ký và chọn đăng ký tại lớp khác hoặc chọn HP tự chọn khác...

Tiến hành điều chỉnh ĐKHP đến hết ngày 25/9/2021.

Rất mong Sinh viên quan tâm thực hiện.

  CÁC HỌC PHẦN HỌC KỲ 1/2020-2021
  CẦN XÓA VÌ SỐ LƯỢNG ĐĂNG KÝ HỌC ÍT (Đợt 2)
  Ngày thống kê: 20/9/2021
STT Mã HP Tên học phần Nhóm HP TC Tên lớp Cán bộ giảng dạy SL SV của lớp quản lý (tham khảo) Sĩ số SV ĐK học Đếm đầu lớp đang mở trong HK
1 ENE334 Biến đổi khí hậu 15 2 62.TCNH-3 2017016 - Bùi Vĩnh Đại 56 6 8
2 POL308 Chủ nghĩa xã hội khoa học 51 2 62.TCNH1 1001207 - Lương Công Lý   3 35
3 EPM320 Con người và môi trường 23 2 60.CKDL 1991004 - Nguyễn Văn Quỳnh Bôi 16 22 19
4 POL309 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 25 2 62.CBTS 2000004 - Đỗ Văn Đạo 21 1 29
5 ECS329 Kinh tế vi mô 11 3 62.LKT 2010012 - Hoàng Gia Trí Hải 33 12 11
6 SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 18 2 62.CNTP-2 1001082 - Võ Thị Hồng Thắm 53 27 20
7 SSH320 Kỹ thuật soạn thảo văn bản 21 2 62.NTTS-2 1001159 - Trần Thị Khánh Hòa 53 27 20
8 ECS335 Marketing căn bản 03 3 61.MARKT-2 2005005 - Võ Văn Diễn 81 10 15
9 FLS3012 Nghe 5 03 2 61.NNA-3 2007045 - Ngô Quỳnh Hoa 35 2 4
10 ACC325 Nguyên lý kế toán 12 3 NLKT 2012013 - Nguyễn Thị Kim Anh   2 7
11 SSH317 Nhập môn Hành chính nhà nước 07 2 62.KDTM-2 1001082 - Võ Thị Hồng Thắm 79 28 9
12 CHE372 T.Hành Hóa học đại cương 10 1 THHDC03 2014016 - Hoàng Thị Thu Thảo   7 11
13 CHE372 T.Hành Hóa học đại cương 12 1 THHDC05 2014016 - Hoàng Thị Thu Thảo   3 11
14 CHE372 T.Hành Hóa học đại cương 15 1 THHDC08 2014011 - Lê Mỹ Kim Vương   2 11
15 CHE326 T.Hành Hóa lý - hóa keo 01 1 THHL-HK01 2015033 - Trần Thị Thảo Vy   1 9
16 CHE376 T.Hành Hóa phân tích 03 1 THHPT03 2014011 - Lê Mỹ Kim Vương   5 12
17 CHE376 T.Hành Hóa phân tích 07 1 THHPT07 1987001 - Phạm Anh Đạt   3 12
18 BIO308 T.Hành Sinh học đại cương 12 1 THSHDC06 2007009 - Văn Hồng Cầm   7 9
19 FIB341 Tài chính - Tiền tệ 13 3 62.TCNH-4 2007024 - Nguyễn Hữu Mạnh 53 0 9
20 FLS314 Tiếng Anh B1.1 10 4 TAB1110 2014018 - Nguyễn Phan Quỳnh Thư   7 23
21 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 51 2 61.ATTP 1001242 - Đoàn Sĩ Tuấn 29 18 34
22 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 52 2 61.CNTP-1 1001242 - Đoàn Sĩ Tuấn 38 4 34
23 POL333 Tư tưởng Hồ Chí Minh 21 2 61.QTDL-1 2001017 - Trần Trọng Đạo 70 2 34
24 ELA340 Xử lý tín hiệu số 01 2 61.DDT-1 2019017 - Nguyễn Thành Vinh 52 15 2
25 ACC345 Kế toán tài chính 01 4 HLKTTC     27 1