Thông báo

Tổ chức thi lại (online) HK 2/2020-2021 TIẾNG ANH B1.2 (Chỉ thi phần TRẮC NGHIỆM)

  • 27/08/2021

Nhà trường tổ chức thi LẠI học phần tiếng Anh B1.2: Chỉ thi phần TRẮC NGHIỆM cho tất cả sinh viên đã dự thi theo danh sách đăng ký học phần - HK 2/2020-2021.

- Kết quả điểm phần trắc nghiệm sẽ lấy điểm cao nhất của 2 lần thi.
- Sinh viên có quyền không tham gia thi lại nếu đợt thi trước đã làm bài hoàn chỉnh (lấy kết quả điểm thi lần 1). 

1) Hình thức thi: Online trực tuyến, làm bài thi trắc nghiệm trên E-LEARNING

2) Ngày thi - Ca thi: Ngày 29/8/2021 - Gồm 2 ca thi (07g30 và 08g15) xem lịch thi cụ thể...

3) Danh sách phòng thi: Địa chỉ meet.google Giáo viên thông báo trên E-LEARNING theo danh sách nhóm học phần (Học kỳ 2/2020-2021)

4) Sinh viên dự thi: Yêu cầu phải có 2 thiết bị (điện thoại thông minh, laptop hoặc máy tính bảng)
          - Máy tính: Đăng nhập E-LEARNING nhóm học phần để làm và gửi bài thi
          - Điện thoại: Đăng nhập địa chỉ
 meet.google (thông báo trên E-LEARNING theo danh sách nhóm học phần) luôn luôn bật camera (để xa với khoảng cách phù hợp) cho thấy mặt người, máy tính đang thi…

TT Mã HP Tên học phần Nhóm HP Lớp HP Phòng thi Cán bộ giảng dạy Ngày thi Giờ thi
1 FLS315 Tiếng Anh B1.2 1 TAB1201 Online 1001047 - Lê Vũ Quỳnh Giao 29/08/2021 07g30
2 FLS315 Tiếng Anh B1.2 2 TAB1202 Online 1001047 - Lê Vũ Quỳnh Giao 29/08/2021 07g30
3 FLS315 Tiếng Anh B1.2 3 TAB1203 Online 2014018 - Nguyễn Phan Quỳnh Thư 29/08/2021 07g30
4 FLS315 Tiếng Anh B1.2 4 TAB1204 Online 1001070 - Võ Tú Phương 29/08/2021 07g30
5 FLS315 Tiếng Anh B1.2 5 TAB1205 Online 2014002 - Trần Thị Cúc 29/08/2021 07g30
6 FLS315 Tiếng Anh B1.2 6 TAB1206 Online 2014002 - Trần Thị Cúc 29/08/2021 07g30
7 FLS315 Tiếng Anh B1.2 7 TAB1207 Online 2014002 - Trần Thị Cúc 29/08/2021 07g30
8 FLS315 Tiếng Anh B1.2 8 TAB1208 Online 2014002 - Trần Thị Cúc 29/08/2021 07g30
9 FLS315 Tiếng Anh B1.2 9 TAB1209 Online 2007016 - Lê Cao Hoàng Hà 29/08/2021 07g30
10 FLS315 Tiếng Anh B1.2 10 TAB1210 Online 2007016 - Lê Cao Hoàng Hà 29/08/2021 07g30
11 FLS315 Tiếng Anh B1.2 11 TAB1211 Online 2007016 - Lê Cao Hoàng Hà 29/08/2021 07g30
12 FLS315 Tiếng Anh B1.2 12 TAB1212 Online 2007016 - Lê Cao Hoàng Hà 29/08/2021 07g30
13 FLS315 Tiếng Anh B1.2 13 TAB1213 Online 1989006 - Nguyễn Hoàng Hồ 29/08/2021 07g30
14 FLS315 Tiếng Anh B1.2 14 TAB1214 Online 1989006 - Nguyễn Hoàng Hồ 29/08/2021 07g30
15 FLS315 Tiếng Anh B1.2 15 TAB1215 Online 1001184 - Đoàn Tôn Bảo Phúc 29/08/2021 07g30
16 FLS315 Tiếng Anh B1.2 16 TAB1216 Online 1001184 - Đoàn Tôn Bảo Phúc 29/08/2021 07g30
17 FLS315 Tiếng Anh B1.2 17 TAB1217 Online 2007045 - Ngô Quỳnh Hoa 29/08/2021 07g30
18 FLS315 Tiếng Anh B1.2 18 TAB1218 Online 2007045 - Ngô Quỳnh Hoa 29/08/2021 07g30
19 FLS315 Tiếng Anh B1.2 19 TAB1219 Online 2007045 - Ngô Quỳnh Hoa 29/08/2021 07g30
20 FLS315 Tiếng Anh B1.2 22 TAB1222 Online 2014018 - Nguyễn Phan Quỳnh Thư 29/08/2021 07g30
21 FLS315 Tiếng Anh B1.2 23 TAB1223 Online 2014018 - Nguyễn Phan Quỳnh Thư 29/08/2021 07g30
22 FLS315 Tiếng Anh B1.2 24 TAB1224 Online 2014018 - Nguyễn Phan Quỳnh Thư 29/08/2021 08g15
23 FLS315 Tiếng Anh B1.2 26 TAB1226 Online 1001048 - Nguyễn Hoàng Vy 29/08/2021 08g15
24 FLS315 Tiếng Anh B1.2 27 TAB1227 Online 2002011 - Phạm Thị Hải Trang 29/08/2021 08g15
25 FLS315 Tiếng Anh B1.2 28 TAB1228 Online 2002011 - Phạm Thị Hải Trang 29/08/2021 08g15
26 FLS315 Tiếng Anh B1.2 29 TAB1229 Online 2015025 - Lê Thị Thu Nga 29/08/2021 08g15
27 FLS315 Tiếng Anh B1.2 33 TAB1233 Online 2015025 - Lê Thị Thu Nga 29/08/2021 08g15
28 FLS315 Tiếng Anh B1.2 36 TAB1236 Online 2015025 - Lê Thị Thu Nga 29/08/2021 08g15
29 FLS315 Tiếng Anh B1.2 37 TAB1237 Online 2007025 - Bùi Thị Ngọc Oanh 29/08/2021 08g15
30 FLS315 Tiếng Anh B1.2 38 TAB1238 Online 2007025 - Bùi Thị Ngọc Oanh 29/08/2021 08g15
31 FLS315 Tiếng Anh B1.2 39 TAB1239 Online 2007025 - Bùi Thị Ngọc Oanh 29/08/2021 08g15
32 FLS315 Tiếng Anh B1.2 40 TAB1240 Online 2007025 - Bùi Thị Ngọc Oanh 29/08/2021 08g15
33 FLS315 Tiếng Anh B1.2 41 TAB1241 Online 1001060 - Trần Thị Ái Hoa 29/08/2021 08g15
34 FLS315 Tiếng Anh B1.2 42 TAB1242 Online 1001060 - Trần Thị Ái Hoa 29/08/2021 08g15
35 FLS315 Tiếng Anh B1.2 44 TAB1244 Online 1997008 - Nguyễn Trọng Lý 29/08/2021 08g15
36 FLS315 Tiếng Anh B1.2 45 TAB1245 Online 1997008 - Nguyễn Trọng Lý 29/08/2021 08g15
37 FLS315 Tiếng Anh B1.2 46 TAB1246 Online 1997008 - Nguyễn Trọng Lý 29/08/2021 08g15
38 FLS315 Tiếng Anh B1.2 50 62.CNTT-CLC Online 1998006 - Đặng Kiều Diệp 29/08/2021 08g15
39 FLS315 Tiếng Anh B1.2 49 62.KT-CLC Online 1998014 - Lê Hoàng Duy Thuần 29/08/2021 08g15
40 FLS315 Tiếng Anh B1.2 48 62.QTKS-CLC Online 1998014 - Lê Hoàng Duy Thuần 29/08/2021 08g15
41 FLS315 Tiếng Anh B1.2 47 62.QTKD-CLC Online 1998006 - Đặng Kiều Diệp 29/08/2021 08g15