Thông báo

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIN HỌC CƠ SỞ (ĐỢT 1)

Danh sách Kết quả đánh giá năng lực TIN HỌC CƠ SỞ -  (tải file để xem)

Sinh viên đã được nhập bảo lưu vào bảng điểm từng cá nhân.
Đăng ký HP Tin học cơ sở (SOT303) và T.Hành Tin học cơ sở (SOT304) đã được xóa (không phải học).