Chuẩn đầu ra

QD 1220 vv ban hành chương trình đào tạo trình độ Đại học ngành CN Chế biến thủy sản k63, K64

/uploads/38/files/CTDT/QD%201220%20vv%20ban%20hanh%20CTDT%20trinh%20do%20DH%20nganh%20CN%20Che%20bien%20thuy%20san%20(16_11_2021).pdf