Chức năng nhiệm vụ của phòng Đào tạo Đại học

 

Phòng Đào tạo Đại học có chức năng nhiệm vụ tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, kiểm soát và tổ chức thực hiện công tác quản lý đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, cụ thể như sau:

 1 - Kế hoạch chiến lược về phát triển đào tạo.
 2 - Phát triển chương trình đào tạo mới.
 3 - Công tác tuyển sinh và tốt nghiệp.
 4 - Quản lý việc thực hiện chương trình, kế hoạch đào tạo, kế hoạch giáo vụ hàng năm…
 5 - Quản lý việc biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, biên dịch tài liệu từ tiếng nước ngoài phục vụ đào tạo.
 6 - Quản lý CBVC của đơn vị và tài sản thiết bị được giao.
 

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Căn cứ vào điều kiện thực tế tổ chức đào tạo đại học, Trưởng phòng Đào tạo Đại học phân công nhiệm vụ cho cán bộ viên chức trong đơn vị, chi tiết tại bảng dưới đây.

Thời gian hiệu lực từ học kỳ hè, năm học 2020-2021.

TT.

Họ và tên cán bộ

Nhiệm vụ

Mô tả

 

1

 

TS. TÔ VĂN PHƯƠNG

Trưởng phòng

Phụ trách chung

 • Tổ chức thực hiện các hoạt động của phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Kế hoạch phát triển

 • Tham gia lập và triển khai kế hoạch phát triển đào tạo đại học
 • Lập, triển khai kế hoạch công tác năm, học kỳ, tháng

Quy chế - Quy định

 • Tổ chức dự thảo các quy chế, quy định trong công tác đào tạo
 • Tổ chức xây dựng các quy trình, biểu mẫu phục vụ đào tạo

Quảng bá tuyển sinh (1)

 • Thường trực công tác tuyển sinh, tư vấn định hướng, báo cáo
 • Đối ngoại, liên kết đào tạo

Kiểm định chất lượng (1)

 • Tổ chức lập kế hoạch ĐBCL các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị
 • Rà soát và triển khai các hoạt động khắc phục hạn chế

 

2

 

ThS. TRƯƠNG TRỌNG ÁNH

Phó trưởng phòng

 

Quản lý đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy (bao gồm bằng hai, liên thông)

 • Tổ chức xây dựng kế hoạch năm học, học kỳ đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy
 • Tổ chức vận hành chương trình đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy
 • Triển khai xây dựng các quy định, hướng dẫn, biểu mẫu cho công tác giáo vụ
 • Triển khai các hoạt động đào tạo song ngành, bằng hai, liên thông, đại trà
 • Giải quyết các vấn đề học vụ, giáo vụ liên quan đến đào tạo ĐH, CĐ hệ chính quy (bao gồm bằng hai, liên thông)

Quản trị các phân hệ phần mềm quản lý đào tạo

 • Hỗ trợ cán bộ các đơn vị sử dụng các phân hệ quản lý CTĐT, TKB, lịch thi, tốt nghiệp, nhập điểm

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT và cùng báo đài
 • Thực hiện công tác tư vấn, tiếp nhận và xử lý thông tin xét tuyển

Quản lý website đơn vị

 • Kịp thời đưa các quy chế, quy định, thông báo, CTĐT lên website đơn vị
 • Đăng thông tin Đề án mở ngành lên websie trường

 

3

 

TS. PHẠM THANH NHỰT

Phó trưởng phòng

Phát triển ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học (1)

 • Tổ chức thực hiện và hỗ trợ các đơn vị trong công tác phát triển ngành, chương trình đào tạo
 • Hỗ trợ lập và triển khai kế hoạch phát triển đào tạo đại học

Phát triển tài liệu (1)

 • Tổ chức thực hiện đăng ký biên soạn, biên dịch tài liệu

Quản lý chương trình Tiên tiến - Chất lượng cao

 • Tổ chức thực hiện và hỗ trợ các BCN chương trình chất lượng cao
 • Tổ chức vận hành chương trình đào tạo chất lượng cao
 • Triển khai xây dựng các quy định, hướng dẫn, biểu mẫu cho công tác giáo vụ
 • Giải quyết các vấn đề học vụ, giáo vụ liên quan đến chương trình chất lượng cao

Quảng bá tuyển sinh (2)

 

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT và cùng báo đài
 • Thực hiện công tác tư vấn, tiếp nhận và xử lý thông tin xét tuyển

Kiểm định chất lượng (1)

 • Hỗ trợ tổ chức lập kế hoạch ĐBCL các công việc thuộc trách nhiệm của đơn vị
 • Rà soát và triển khai các hoạt động khắc phục hạn chế
 • Tham gia viết báo cáo và cung cấp minh chứng phục vụ KĐCL

 

4

 

ThS. ĐỖ VĂN CAO

Chuyên viên

Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc khoa/viện:

1) Khoa Công nghệ Thông tin

2) Khoa Điện – Điện tử

3) Khoa KHXH&Nhân văn

4) Khoa Xây dựng

 • Kế hoạch và TKB cho các khoa/viện phụ trách theo quy trình xếp TKB
 • Quản lý CTĐT của các ngành thuộc khoa/viện phụ trách
 • Xếp lịch thi
 • Xử lý các vấn đề giáo vụ liên quan đến các ngành phụ trách
 • Hỗ trợ thực hiện công tác tốt nghiệp
 • Trưởng Nhóm kế hoạch đào tạo và TKB (tổng hợp theo mẫu gửi LĐ Phòng)

Kế hoạch các chương trình Tiên tiến – Chất lượng cao

 • Kế hoạch và TKB cho các khoa/viện phụ trách theo quy trình xếp TKB
 • Quản lý CTĐT của các ngành thuộc khoa/viện phụ trách
 • Xếp lịch thi
 • Xử lý các vấn đề giáo vụ liên quan đến các học phần khối giáo dục chuyên nghiệp các ngành phụ trách
 • Hỗ trợ thực hiện công tác tốt nghiệp

Phát triển ngành, chương trình đào tạo trình độ đại học (2)

 • Thực hiện và hỗ trợ các đơn vị trong công tác phát triển ngành, chương trình đào tạo
 • Hỗ trợ lập và triển khai kế hoạch phát triển đào tạo đại học

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT, cùng báo đài
 • Tham gia hỗ trợ nhận hồ sơ trực tiếp, nhập liệu thông tin xét tuyển
 • Trực điện thoại: 0258.3831145

 

5

 

ThS. ĐỖ THỊ HƯƠNG

Chuyên viên

Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc Khoa/viện:

 1. Khoa Du lịch
 2. Khoa Kinh tế
 3. Khoa Kế toán – Tài chính
 • Kế hoạch và TKB cho các khoa/viện phụ trách theo quy trình xếp TKB
 • Quản lý CTĐT của các ngành thuộc khoa/viện phụ trách
 • Xếp lịch thi
 • Xử lý các vấn đề giáo vụ liên quan đến các ngành phụ trách
 • Hỗ trợ thực hiện công tác tốt nghiệp

Công tác truyền thông nội bộ

 • Cập nhật thông tin gửi P.HTĐN định kỳ theo quy định

Kê khai khối lượng công tác cho GV

 • Thực hiện kê khai giờ chuẩn, giờ NCKH cho GV tham gia các hội đồng, xây dựng ĐCHP, tài liệu và các hoạt động khác

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT, cùng báo đài
 • Tham gia hỗ trợ nhận hồ sơ trực tiếp, nhập liệu thông tin xét tuyển
 • Quản lý email: tuyensinh.ntu.edu.vn
 • Trực điện thoại: 0258.3831148

 

6

 

NGÔ THỊ THU HẠNH

Chuyên viên

Kế hoạch đào tạo các ngành thuộc Khoa/viện:

 1. Khoa Cơ khí
 2. Khoa Kỹ thuật Giao thông
 3. Khoa Ngoại ngữ

 

 • Kế hoạch và TKB cho các khoa/viện phụ trách theo quy trình xếp TKB
 • Quản lý CTĐT của các ngành thuộc khoa/viện phụ trách
 • Xếp lịch thi
 • Xử lý các vấn đề giáo vụ liên quan đến học phần các ngành phụ trách
 • Trưởng Nhóm công tác tốt nghiệp (tổng hợp theo mẫu gửi LĐ Phòng)
 • In bằng tốt nghiệp (1)

Kế hoạch đào tạo ngoại ngữ điều kiện, Trung tâm NN

 • Sắp TKB, hỗ trợ SV đăng ký/hủy học phần; xếp lịch thi
 • Các thủ tục liên quan đến đào tạo ngoại ngữ điều kiện A1, A2

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT, cùng báo đài
 • Tham gia hỗ trợ nhận hồ sơ trực tiếp, nhập liệu thông tin xét tuyển
 • Trực điện thoại: 0258.3831145

 

7

 

 

ThS. VƯƠNG THỊ BÍCH HẢO

Chuyên viên

Kế hoạch và TKB đào tạo các ngành thuộc Khoa/viện:

 1. Khoa Công nghệ Thực phẩm
 2. Viện KH&CN Khai thác TS
 3. Viện Nuôi trồng Thủy sản
 4. Viện CNSH&Môi trường
 • Kế hoạch và TKB cho các khoa/viện phụ trách theo quy trình xếp TKB
 • Quản lý CTĐT của các ngành thuộc khoa/viện phụ trách
 • Xếp lịch thi
 • Xử lý các vấn đề giáo vụ liên quan đến học phần khối giáo dục chuyên nghiệp các ngành phụ trách
 • Hỗ trợ thực hiện công tác tốt nghiệp
 • Trưởng Nhóm xếp lịch thi (tổng hợp theo mẫu gửi LĐ Phòng)
 • In bằng tốt nghiệp (2)

Tuyển sinh đào tạo liên thông, bằng hai

 • Tổ chức thông tin tư vấn, xét tuyển, nhập liệu dữ liệu tuyển sinh, nhập học
 • Trực điện thoại: 0258.3831148

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT và cùng báo đài
 • Thực hiện công tác tư vấn, tiếp nhận và xử lý thông tin xét tuyển

Thu thập minh chứng phục vụ KĐCL (2)

 • Tổ chức thực hiện lưu trữ và mã hóa minh chứng phục vụ KĐCL
 • Tham gia hỗ trợ viết và cung cấp minh chứng phục vụ KĐCL

 

8

 

PHAN THỊ PHƯƠNG DUNG

Chuyên viên

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Tổ chức tiếp nhận hồ sơ xét tuyển (bưu điện và trực tiếp), nhập liệu thông tin xét tuyển
 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT, báo đài
 • Phụ trách trả lời thông tin trên fanpage: Đại học Nha Trang;
 • Trực điện thoại: 0258.3831148

Hỗ trợ Công tác tốt nghiệp

 • Lưu trữ sổ gốc văn bằng; quản lý bằng tốt nghiệp;
 • Phát bằng tốt nghiệp; hỗ trợ dự thảo quyết định tốt nghiệp
 • Quản lý văn phòng phẩm công tác tốt nghiệp

Thư ký, văn thư, lưu trữ

 • Trình ký các văn bản do Phòng trình lên GH, gửi các đơn vị liên quan
 • Lưu trữ văn bản ở dạng bản cứng và bản điện tử theo quy định
 • Tiếp nhận văn bản đến Phòng, trình Lãnh đạo phòng xem xét xử lý
 • Quản lý email của Phòng: daotao@ntu.edu.vn

Xử lý chứng chỉ, giấy xác nhận…

 • Tiếp nhận và xử lý các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học quốc tế để làm thủ tục bảo lưu, quy đổi
 • Xác nhận các giấy tờ liên quan đến SV, cựu sinh viên và cơ quan tổ chức bên ngoài
 • Thực hiện xác minh văn bằng, chứng chỉ

Thu thập minh chứng phục vụ KĐCL (2)

 • Phối hợp cô Hảo trong lưu trữ và mã hóa minh chứng phục vụ KĐCL

Báo cáo, thống kê (1)

 • Dự thảo các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của lãnh đạo
 • In bảng điểm, các giấy xác nhận (1)

 

9

 

ThS. PHAN QUỲNH NHƯ

Chuyên viên

Quảng bá tuyển sinh (2)

 • Theo dõi các hoạt động quáng bá chung của trường
 • Phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác quảng bá
 • Tham gia quảng bá, tư vấn tuyển sinh ở các trường THPT, cùng báo đài
 • Tham gia hỗ trợ nhận hồ sơ, nhập liệu thông tin xét tuyển
 • Phụ trách trả lời trên fanpage: Trang tuyển sinh đại học Nha Trang, Đại học Nha Trang
 • Trực điện thoại: 0258.3831148

Thiết kế ấn phẩm truyền thông

 • Thiết kế các ấn phẩm như: tờ rơi, poster, standee, sổ tay, backdop, hình ảnh phục vụ truyền thông quảng bá tuyển sinh
 • Làm các thủ tục in ấn ấn phẩm

Phát triển tài liệu (2)

 • Công tác phát triển (đăng ký biên soạn, mua sắm) tài liệu năm học
 • Công tác in ấn tài liệu
 • Đầu mối làm việc với Tiểu ban HĐ KH&ĐT trường, Thư viện trong việc lựa chọn biên soạn và mua sắm tài liệu

Huy động cán bộ coi thi

 • Đầu mối làm việc với các khoa/viện, phòng/trung tâm để điều động cán bộ coi thi

Quản lý website tuyển sinh; website chương trình TT-CLC

 • Thiết kế hình ảnh đăng lên giao diện
 • Đăng tin trên website tuyển sinh, chương trình chất lượng cao

Thu thập minh chứng phục vụ KĐCL (2)

 • Tổ chức thực hiện lưu trữ và mã hóa minh chứng phục vụ KĐCL
 • Tham gia hỗ trợ viết và cung cấp minh chứng phục vụ KĐCL

Báo cáo, thống kê (2)

 • Dự thảo các báo cáo, thống kê theo yêu cầu của lãnh đạo
 • Khai thác và phân tích dữ liệu đào tạo trên hệ thống phục vụ công tác quản lý
 • In bảng điểm, các giấy xác nhận (2)
 • Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên như trên, tất cả CBVC phải luôn sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi Lãnh đạo trường, Lãnh đạo phòng phân công và điều động.
 • Trong quá trình tổ chức thực hiện, Trưởng phòng xem xét điều chỉnh phân công công việc phù hợp với tình hình thực tiễn.

 

Ghi chú:

Tổ chức….: cán bộ có nghĩa vụ chủ động thực hiện công việc

Nhiệm vụ đánh dấu (1) là cán bộ chủ trì thực hiện chính; (2) là cán bộ hỗ trợ và phối hợp thực hiện

 

TRƯỞNG PHÒNG

TÔ VĂN PHƯƠNG